Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ)- B Versiyonu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uçar, E. (2013). Wıjma doğum beklentisi /deneyimi ölçeği B versiyonu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Emine Uçar
Geçerlik: 

Ölçeğin ölçüte bağlı geçerliği, alt-üst grup ortalamalarına dayalı madde analizi ve eş zaman geçerliği yolu ile belirlendi. Üst gruptaki madde puan ortalamaları ile alt gruptaki madde puan ortalamaları incelendiğinde aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (z= -11,09; p = 0,00). Bu analiz sonucunda (W-DEQ)- B Versiyonu’nun iç ölçüt geçerliği olduğu, ölçeğin doğum korkusuna ilişkin ölçülmek istenen davranışları ölçebildiği saptandı. Ayrıca eş zaman geçerliğini belirlemek için ise (W-DEQ)- B versiyonu ile EŞÖ ve DASÖ’nün karşılıklı korelasyonlarına bakıldı. (W-DEQ) B versiyonu ile; DASÖ, EŞO arasında orta derecede; ilişki olduğu belirlendi. Bu korelasyonların tamamı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.01).

Güvenirlik: 

Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W- DEQ) -B ölçeğinin Cronbach Alfa değeri 0.88 (yüksek derecede güvenilir) bulundu. Güvenirlik analizlerine göre (W- DEQ) B Versiyonu’nun iç tutarlığı ve madde analizi değerlendirilerek ölçeğin güvenirliği saptandı ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W- DEQ)- B versiyonu yüksek derecede güvenilir bulundu.

33 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1 “tamamen”, 6 ise “hiç” şeklinde ifade edilmektedir.