Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelikkaleli, Ö., Gündoğdu, M. ve Kıran-Esen, B. (2006). Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği:Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 25, 62–72.

Geçerlik: 

Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğini incelemek amacıyla Kovaks (1981) tarafından geliştirilen ÇDÖ ile EYBÖ arsındaki korelasyon hesaplanmış ve sonuçlar anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Bulgular ölçeğin iç tutarlık katsayısının ve test tekrar test güvenirlik katsayısının yüksek olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: