Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Körükcü,H.Ö. (2009). Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Öznur Körükcü
Geçerlik: 

Gebelerin ölçeğe verdikleri yanıtlara göre, ölçekten aldıkları toplam puanları en alttan en üste doğru sıralanmıştır. Ölçek puanları büyükten küçüğe doğru sıralamada üst %27’ye girenler üst grup, alt %27’ye girenler alt grup olarak ayrılmış ve bu iki grup arasında “t testi” yapılmıştır. Ölçeğin üst gruptaki madde puan ortalamaları ile alt gruptaki madde puan ortalamaları incelendiğinde aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t = -38,44; p = 0,00).

Güvenirlik: 

W-DEQ Ölçeği A versiyonunun Split-Half güvenirliği hem nulliparlar, hem multiparlar, hem de toplam grup için 0.91 olarak belirlenmiştir. Cronbach Alfa değeri ise nullliparlar için 0.88, multiparlar için 0.90 ve toplam grup için 0.89 olarak bulunmuştur.

33 madde vardır.
Kendinden emin (5. madde)
Yüzüstü bırakılmış (7. madde)
Kavuşma isteği (21. madde)

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme (0=son derece mükemmel – 5=hiç mükemmel değil)
İletişim: