Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bozbek, M. ve Demir, S. B. (2014). Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği; Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 323-351.

Sorumlu Yazar: 
Selçuk Beşir Demir
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör
analizi (AFA), yapı geçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve diğer geçerlik analizleri yapılmıştır.

Güvenirlik: 

VDED-TÖ’dan elde edilen puanların güvenirlik katsayısının
belirlemek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik analizi yapılmıştır.
Ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa, güvenirlik katsayısı; 0.918 olarak hesaplanmıştır. Alt faktörlerden olan İlgi Boyutunun Cronbach Alfa, güvenirlik katsayısı; 0.893; Sevgi-Hoşlanma Boyutunun ise; 0.842; olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar alt ölçeklerin güvenilir olduğunun kanıtıdır (Brownlow, 2004).

İlgi Boyutu (9 m): Vatandaşlık ve Demokrasi dersinde zilin nasıl çaldığını anlamıyorum.

Sevgi-Hoşlanma Boyutu (7 m): Vatandaşlık ve Demokrasi dersini seviyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: