Uçucu Madde Kullanımı Şiddetini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ögel, K., Aksoy, A., Topuz, A., Liman, O., & Coşkun,S. (2005). Ergenlerde Uçucu Madde Kullanımı Şiddetini Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(3), 260-267.

Sorumlu Yazar: 
Kültegin Ögel
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği uzman görüşleri ve ölçekten
elde edilen puanlarının korelasyonu ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Uzman görüşlerinin görsel
analog ölçeğe göre ortalaması 5,94±1.76 ve 5,80±1,78
olup, ortalaması 5,87±1,68 bulunmuştur. Uzman
görüşlerinin ortalamasının, her iki görüşmeci tarafından uygulanan ölçek toplam puanlarının ortalaması arasındaki korelasyon katsayısı 0.727
(p<0.001) bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Test tekrar test değerlendirmesinin puanların korelasyonlarına bakıldığında bırakmayı isteme, zaman harcama, suç ve arkadaşlarda madde kullanımı
değişkenlerde korelasyon katsayısı 0.50’nin altında
bulunmuş olup, düşük korelasyonu ifade etmektedir. Ölçek toplam puanında ise test tekrar test puanlarının korelasyonu oldukça yüksektir (0.845).

Tek boyut ve 18 madde

Derecelendirme: 
5’li likert (0=Hiç – 4=En şiddetli durum)
İletişim: