Madde Kullanımı ile İlgili İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, S., Türkçapar, M. H., Yapıcı-Eser, H., & Uğurlu, M. (2012). Reliability and validity of Beliefs about Substance Use (BSU) Questionnaire in alcohol dependent patients. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1(3), 162-170.

Sorumlu Yazar: 
Selçuk Aslan
Geçerlik: 

Geçerlilik incelemesinde Madde Kullanımı ile İlgili İnançlar Ölçeği’nin ortalama puanları, alkol bağımlılarında sağlıklı kontrol grubuna ve sosyal alkol kullanıcılarına göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Madde Kullanımı ile İlgili İnançlar Ölçeği’nin madde toplam korelasyon katsayıları .33 ve .69 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa değeri alkol bağımlıları için .91 bulunmuştur.

2 alt boyut ve 20 madde

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= tamamen katılmıyorum – 7 = tamamen katılıyorum)