Üç Etkileşim Türünde Çevrimiçi Öz Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakır, R., Kara, M. ve Kukul, V. (2019). Üç Etkileşim Türünde Çevrimiçi Öz Düzenleme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(2), 332-348. Doi:10.17943/etku.499407

Sorumlu Yazar: 
Recep Çakır
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısına ilişkin modelin uygunluğu Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Modelin uygunluğuna ilişkin analiz sonuçlarına göre; χ2/df=2.79; RMSEA değeri .07; NNFI değeri .92; SRMR değeri .05; CFI değeri .92; ve PNFI değeri .81 olarak elde edilmiştir

Güvenirlik: 

Cronbach alpha güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı .98, alt boyutların sırasıyla .96, .96 ve .95 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 30 madde üç faktörlü yapıdadır.
Öğrenci ve Öğretmen Arasındaki Etkileşimde Öz Düzenleme (12m): Gerektiğinde öğretim elemanına sorular sorarım.
Öğrenci ve Öğrenci Arasındaki Etkileşimde Öz Düzenleme (21m): Çevrimiçi derslerde diğer öğrencilerle düzenli olarak etkileşim kurarım.
Öğrenci ve İçerik Arasındaki Etkileşimde Öz Düzenleme (1m): Bir ödeve başlamadan önce, işimi
planlarım.

Derecelendirme: 
İletişim: