Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil (TİFALDİ) Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kazak-Berument, S. ve Güven, A. G.(2013). Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil (TİFALDİ) Testi: I. alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(3), 192-201.

Geçerlik: 

Alıcı Dil Kelime Alt Testi geçerlik çalışması için bu testin WISC-R genel, WISC-R sözel ve WISC-R performans, AGTE t puanı ve AGTE dil bilişsel gelişim alt puanları ile anlamlı şekilde iliş- kili olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik ça- lışması sonunda test tekrar test ve iç tutarlılık katsayıları hem bütün ör- neklem hem de her yaş grubu için ayrı ayrı hesaplandığında yüksek ol- dukları bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: