Triyaj Karar Verme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küçük- Alemdar, D., Kardaş- Özdemir, F., ve Güdücü- Tüfekci, F . (2015). Triyaj Karar Verme Envanterinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(4), 547-562.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Küçük Alemdar
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda, Bilişsel özellikler alt boyunun toplam varyansın %12,2‟sini, Deneyim alt boyutunun toplam varyansın %27,4‟ünü, Sezgi alt boyutunun toplam varyansın %10,4‟ünü ve Eleştirel Düşünme alt boyutunun toplam varyansın %39,7‟sini açıkladığı belirlenmiştir. Toplamda açıklanan varyans oranı%89,7‟dir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 4 faktör grubuna ayrıldığı tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,88′ dir.

Ölçek 37 madde dört faktörlü yapıdadır.
Bilişsel Özellikler (6m): Eğer bir hasta arrest olursa, ne yapacağımı bilirim.
Deneyim (17m): Çalışanlar ile iyi iletişim kurabilirim.
Sezgi (23m): İyi yargılama yapabilirim.
Eleştirel Düşünme (37m): Kritik hastalar hakkında altıncı bir hissim vardır.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kısmen katılmıyorum, 4=kısmen katılıyorum, 5=katılıyorum ve 6=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: