Temel Demokratik Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uygun, S. ve Engin, G. (2014). Temel Demokratik değerler Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(5), 2021-2031.

Sorumlu Yazar: 
Selçuk Uygun
Geçerlik: 

KMO değeri .843 bulunmuş ve Barlett testi sonucu ise (÷2=4147.97 p=0.000) anlamlı çıkmıştır. AFA sonucunda 4 faktör altında toplandığı görülmüştür,bu faktörlerin açıkladığı toplam varyans %33,84’tür. Birinci faktör toplam varyansın %17,82’sini, ikinci faktör %5,88’ini, üçüncü faktör %5,11 ve dördüncü faktör %5,00’ini açıklamaktadır. Ki-kare değeri χ2 = 122,35, sd = 28, p = .00 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.Diğer uyum indeksleri ise şöyledir: e RMSEA = .08, RMR = .35, SRMR = .03, GFI = .96, AGFI = .91 ve CFI = .99 .

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin tamamı için .82’dir. İşbirliği alt boyutu için .77, özgüven alt boyutu için .69, farklılıklara saygı alt boyutu için .63 ve adil olma alt boyutu için .56 olarak bulunmuştur.

34 madde,4 alt boyut

Farklılıklara Saygı (8 m): Benim gibi düşünmeyene saygı duyarım.

Adil Olma (7 m): Güçlü olanın haklı olduğunu savunurum.

Özgüven (9 m): Karşılaştığım problemlerle başa çıkabilirim.

İşbirliği (10 m): Çalışma için arkadaşlarımla ortak karar alabilirim.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: