Demokratik Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keçe, M. ve Dinç, E. (2015). Demokratik Katılım Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 177-207.

Sorumlu Yazar: 
Murat Keçe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 50 madde
Siyasal Katılım (28 m): Güncel siyasi tartışmalara katılır mısınız?
Toplumsal Katılım (22 m): İnternet ortamında toplumsal içerikli tartışmalar yapan gruplara dahil olur musunuz?

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman – 5=her zaman)
İletişim: