Temel Beceriler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydoğdu, B. ve Karakuş, F. (2015). İlkokul öğrencilerine yönelik Temel Beceri Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 105-131.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Aydoğdu
Geçerlik: 

Elde edilen sonuçlar, ilkokul öğrencilerinin temel becerilerini
ölçmek için uyarlanan ölçeğin, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunun göstergeleridir.

Güvenirlik: 

statistiksel analiz için Finesse Paket Programı kullanılarak madde analizi yapılmış ve her
sorunun madde güçlüğü ile ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. 36 maddeden oluşan bilimsel süreç becerileri
ölçeğinin güvenirlik katsayısı (KR–20) 0.81, ölçeğin ortalama güçlüğü ise 0.51 olarak belirlenmiştir. Dört
sorunun ayırıcılık indeksinin 0.20’nin altında olduğu görülmüş ve bu yüzden dört soru ölçekten çıkarılmıştır.
Kalan 32 maddelik ölçeğin güvenirliği (KR–20) 0.82 bulunmuştur.

Tek boyut ve 31 Madde: Geçen hafta sonu balıklarınızın 8’i öldü. İki tanesi hala yaşamaktadır. Ne olduğuna yönelik en iyi açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
A. Balıklar yaşlanmakta.
B. Balıklar yalnız kaldı.
C. Balıklar hastalandı
D. Pazar günü iki balık öldü

Derecelendirme: 
Çoktan seçmeli
İletişim: