Tartışmacı Tutum Ölçeği-Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turunç, Ö., Eser, H. B. ve Dinç, M. (2018). Tartışmacı Tutum Ölçeği kısa formunun Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 77-77. doi: 10.26466/opus.480175

Sorumlu Yazar: 
Ömer Turunç
Geçerlik: 

Tartışmacı Tutum Ölçeğinin kadın öğrenciler için uyum indeksi değerleri; X²= 325,8, df= 68, CMIN/DF= 4,7, GFI= 0.96, AGFI= 0.83, CFI= 0.91, NFI= 0.90, TLI= 0.90, RMSEA= 0.04 şeklindedir. Tartışmacı Tutum Ölçeğinin erkek öğrenciler için uyum indeksi değerleri; X²= 325,8, df= 68, CMIN/DF= 4,7, GFI= 0.96, AGFI= 0.93, CFI= 0.91, NFI= 0.90, TLI= 0.90, RMSEA= 0.04 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Ölçeği oluşturan iki alt boyutun iç tutarlığını gösteren Cronbach Alphanın her iki grup için .71 olduğu görül-müştür.

10 madde ve 2 alt boyut
Yaklaşma (5 m): Tartışmalı bir konu hakkında iyi bir tartışma yapmak-tan keyif alırım.
Kaçınma (5 m): Tartışmalı bir konuda, tartıştığım kişinin hakkımda olumsuz bir izlenime kapılmasından endişe duyarım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: