Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tabuk, M. (2018). Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye uyarlama çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 84-95. doi: http://dx.doi.org/ 10.17860/mersinefd.293343

Sorumlu Yazar: 
Mesut Tabuk
Geçerlik: 

Analiz sonucunda uyum indeksi değerleri sırasıyla x²=236.54, sd=87, RMSEA=0.076, RMR=0.046, SRMR=0.054, GFI=0.91, AGFI=0.87, CFI=0.97, NFI=0.96 ve NNFI=0.96 olarak hesaplanmıştır. Ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı (x²/sd) 2.78 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlik çalışmaları kapsamında, tüm ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık
katsayısının 0.930 olduğu ve bu değerle ölçeğin geneli için güvenirliğin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ölçme aracının her alt boyutu için iç tutarlılık katsayıları da incelenmiştir. Yapılan bu analizler sonunda, alt faktörlerin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları birinci faktör için 0.874, ikinci faktör için 0.891 ve üçüncü faktör için 0.714 olarak hesaplanmıştır. Bu durum ölçek maddelerinin, ölçülmek istenilen özelliği doğru bir şekilde ölçtüğünü ve ölçek maddelerinin birbiriyle yüksek düzeyde ilişki gösterdiklerini ortaya koymaktadır (Büyüköztürk, 2010).

3 alt boyut ve 15 madde
Motivasyon (5 m)
Öz-güven (5 m)
Değer verme (5 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: