Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altıntaş, A., & Bayar-Koruç, P. (2017). Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanterinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (SZDE). Hacettepe Journal of Sport Sciences , 27(4), 163-171. DOI: 10.17644/sbd.311985

Sorumlu Yazar: 
Atahan Altıntaş
Geçerlik: 

Envanterin yapı geçerliğini test etmek üzere yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda belirlenen üç faktör yapısı varyansın %54.58’ini açıklamaktadır. Envanterin yapı geçerliğini test etmek üzere yapılan doğrulayıcı faktör analiz sonuçları, üç alt boyutlu, toplam 14 maddeden oluşan envantere ait uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Tüm katılımcılar için elde edilen iç tutarlılık katsayıları “Güven” alt boyutunda 0.84, “Kontrol” alt boyutunda 0.79, “Devamlılık” alt boyutunda ise 0.51 şeklinde tespit edilmiştir.

Envanter 3 alt boyut ve 14 maddeden oluşmaktadır.
Güven (1,5,6,11,13,14.madde)(13m): Potansiyel tehditleri olumlu fırsatlar olarak yorumlarım.
Kontrol (2,4,7,9.madde)(2m): Kötü performans göstermekten endişelenirim.
Devamlılık (3,8,10,12.madde)(8m): Zor durumlarda vazgeçerim.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=tamamen yanlış; 4=tamamen doğru)
İletişim: