Sosyalleşme Taktikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özkan, C. (2011). Eğitim Fakültesi öğrencilerini yüksek öğrenim görmeye yönelten nedenler ve sosyalleşme taktikleri: Mersin Üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Geçerlik: 

STÖ‟nün yapı geçerliğini belirlemek ve faktör yapısını incelemek amacıyla temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Öncelikle örneklem büyüklüğünün faktör analizine uygun olup olmadığına karar vermek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett‟s Testi yapılmıştır. Ölçeğin KMO değeri ,824; Bartlett‟s Testi sonucu ise anlamlı olarak bulunmuştur (x²=9478,963; p<0.01). Dolayısıyla verilerin çok değişkenli normal dağılım gösterdiği ve örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygun olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Geçerlilik çalışmalarının yanı sıra ölçeğin güvenirliğini belirlemeye yönelik analiz
sonucunda eğitsel taktikler faktörü için Cronbach‟s Alpha değeri .76; araçsal taktikler faktörü
için .62; sosyal taktikler faktörü için .67; entelektüel taktikler faktörü için .72 ve politik
taktikler faktörü için .76 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular, ölçeğin tüm faktörlerinin güvenirliğe sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum )