Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kalkan, M. (2008). Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği’nin (Erisçö) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(3), 131-8.

Sorumlu Yazar: 
Melek Kalkan
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için yapı geçerliğine bakılmıştır. Faktör analizi sonucunda öz değeri 1’in üzerinde üç faktör elde edilmiştir. Bu faktörler fiziksel istismar, duygusal istismar ve soruna yönelme olarak isimlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach Alpha katsayısına bakılmış, Cronbach Alpha katsayısı .91 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin yarıya bölme güvenilirlik katsayısı .85 bulunmuştur.

3 alt boyut ve 38 madde
Fiziksel İstismar( 13 m): Tekmeler veya yumruklarım.
Duygusal İstismar (15 m): Başkalarının önünde alay ederim.
Soruna Yönelme (10 m): Olayla ilgili duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç uygun değil – 5= tümüyle uygun)
İletişim: