Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalçın-Atar, N. ve Atabek-Aştı, T. (2012). Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliği. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20(2), 129-139.

Sorumlu Yazar: 
Nurdan Yalçın Atar
Geçerlik: 

Geçerliği; yapı geçerliği (doğrulayıcı faktör analizi) ile sınanmıştır. Ölçeğin test tekrar test güvenirliği 75, iç tutarlılığı ve yapı geçerliği ise 350 hemşirelik öğrencisinden toplanan veriler ile belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirliği, zamana göre değişmezliği (test-tekrar test güvenirlik/ test-retest reliability) ve iç tutarlılığı (internal consistency) test edilerek yapılmıştır.

30 madde ve 3 alt boyut
Önemlilik(10)
Yeterlilik(10)
Uygulanabilirlik(10)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)