Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi- Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tutkun, C., & Dinçer, Ç. (2019). Sosyal beceri geliştirme sistemi-derecelendirme ölçeği (3-5 yaş okul öncesi versiyonu) öğretmen formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(28), 301-323.

Sorumlu Yazar: 
Cansu Tutkun
Geçerlik: 

SBGS-DÖ, Sosyal Beceri ölçeğinin yedi boyutuna ait 46 maddelik yapısının doğrulanıp doğrulanmadığını değerlendirmek amacıyla uygulanan ilk DFA’da istatistiksel olarak anlamlı olmayan t değerine sahip maddeler incelenmiştir. Uyum indeksleri χ2=2609.07, X2/sd= 2.70, RMSEA=0.070, CFI=0.96, IFI=0.96, NNFI=0,96 ve NFI=0,94 olarak bulunmuştur. SBGS-DÖ, Problem Davranışlar ölçeğinin beş boyutuna ait 30 maddelik yapısının doğrulanıp doğrulanmadığını değerlendirmek amacıyla DFA uygulanmıştır. Uyum indeksleri χ2=1858.92, X2/sd= 4.71, RMSEA=0.079, CFI=0.90, IFI=0.91, NNFI=0,90 ve NFI=0,90 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

SBGS-DÖ, Sosyal Beceri ölçeği iletişim alt boyutuna ait alfa değeri .77; işbirliği alt boyutuna ait alfa değeri .82, kendini ifade etme alt boyutuna ait alfa değeri .70, sorumluluk alt boyutuna ait alfa değeri .71, empati alt boyutuna ait alfa değeri olduğu .79, katılım alt boyutuna ait alfa değeri .80 ve öz denetim alt boyutuna ait alfa değeri .86 olarak belirlenmiştir. SBGS-DÖ, Problem Davranışlar ölçeği dışsallaştırma alt boyutuna ait alfa değeri .82; zorbalık alt boyutuna ait alfa değeri .70, hiperaktivite/dikkatsizlik alt boyutuna ait alfa değeri .70, içselleştirme alt boyutuna ait alfa değeri .77 ve otizm spektrumu alt boyutuna ait alfa değeri .82 olarak saptanmıştır.

76 madde, 2 ölçek ve 12 alt boyuttan oluşmaktadır.

Birinci ölçek 46 maddeden oluşan “Sosyal Beceri Ölçeği”dir ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar ve örnek maddeleri şunlardır:
İletişim: Uygun bir ses tonuyla konuşur.
İşbirliği: Yönergelerinizi takip eder.
Kendini ifade etme: Adil olmayan kuralları sorgular.
Sorumluluk: Kendi hareketlerinin sorumluluğunu alır.
Empati: Başkalarını rahatlatmaya çalışır.
Katılım: Başlamış olan etkinliklere katılır.
Öz denetim: Eleştiriyi üzülmeden kabul eder.

İkinci ölçek ise, 30 maddeden oluşan “Problem Davranışlar Ölçeği”dir ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar ve örnek maddeler şunlardır:
Dışsallaştırma: Düşünmeden davranır.
Zorbalık: Başkalarını korkutacak şeyler yapar.
Hiperaktivite/ dikkatsizlik: Kolaylıkla dikkati dağılır.
İçselleştirme: Üzgün ya da depresif davranır.
Otizm spektrumu: Etkileşimde garip fiziksel jestler kullanır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Asla – 4=Her zaman)
İletişim: