Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Usluel-Koçak, Y., ve Mazman, S. G. (2009). Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği. Journal of Educational Sciences & Practices, 8(15), 137-157.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Koçak Usluer
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini sağlamak için toplam 606 veri numaralandırılmış, tek ve çift olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Çift olanlara açımlayıcı faktör analizi, tek olanlara ise birinci düzey ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları için ise ölçeğin cronbach alpha katsayısı ve madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır

Sosyal ağları benimseme ölçeğinin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ile 5 faktörlü ve 21 madden oluşan yapı olduğu kuramsal ve istatiksel olarak doğrulanmıştır. , Facebook‟un benimsenmesine ilişkin “yarar”, “kullanım kolaylığı”, “sosyal etki”, “kolaylaştırıcı faktörler” ve topluluk kimliği” olmak üzere toplam beş faktör ve bu faktörlerden “yarar” altında 4 madde, “kullanım kolaylığı” altında 4 madde, “sosyal etki” altında 4 madde, “kolaylaştırıcı faktörler” altında 7 madde ve “topluluk kimliği” altında 4 madde olmak üzere toplamda 23 maddeden oluĢan bir taslak ölçek hazırlanmıştır

Derecelendirme: 
10‟lu likert tipinde olup yanıtlar 1=”Hiç katılmıyorum” ve 10=”Tamamen katılıyorum”‟u
İletişim: