Şişirilmiş Benlik Duygusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, H. (2018). Narsizme giden yolun ilk adımı: “Şişirilmiş Benlik Duygusu Ölçeği” geliştirme çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(73), 1-16. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13860

Sorumlu Yazar: 
Hasan Yılmaz
Geçerlik: 

lçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve maddelerin faktör
yüklerini belirleyerek boyutlandırabilmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizine başlamadan önce verilerin uygunluğunu saptamak üzere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi hesaplanmıştır. KMO değeri .88 bulunmuş ve Bartlett testi sonucu da χ2 = 2378.71, p = 0.000) anlamlı çıkmıştır. Birinci boyut faktör yükü .62 ile .69 arasında değişen 4 maddeden oluşmaktadır. İkinci boyut faktör yükü .58 ile .79 arasında değişen 4 maddeden oluşmaktadır. Üçüncü boyut faktör yükü .59 ile .75 arasında değişen 4 maddeden oluşmaktadır. Dördüncü boyut faktör yükü ise .66 ile .76 arasında değişen 3 maddeden oluşmaktadır. Tüm faktörler toplam varyansın %55.11’ini açıkladığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin 15 maddesinin güvenilirliği için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. “Sosyal Yönelimde Enflasyon” alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .76, “Bencillikte Enflasyon” alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .78 ve “Kendini Abartmada
Enflasyon” alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .77, “Maniplasyonda Enflasyon ” alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .79’dur. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .90 olarak belirlenmiştir

İlişkilerinde vermekten çok almak hoşuna gider; Kendi istek ve ihtiyaçları her zaman daha önemlidir; Mutluluğu başkalarından daha fazla hak ettiğine inanır; Başka insanların kendisinden üstün olduğunu görmekten rahatsızlık duyar.
Toplam Madde sayısı: 15

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Bana Hiç Benzemiyor= 1, Bende Bu Özellik Çok Az Var= 2, Bende Bu Özellik Biraz Var= 3, Genellikle Ben de Böyle Yaparım= 4, Aynı Benim Gibi= 5)
İletişim: