Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Elçiçek, Z., Kinay, İ. ve Oral, B. (2015). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 51-63. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111014

Sorumlu Yazar: 
Zakir Elçiçek
Geçerlik: 

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği’nin (ÖASYYÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmaları iki farklı grup üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın 1. grubunu 2011-2012 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde kayıtlı ve sınıf yönetimi dersini başarıyla tamamlamış ve Okul Deneyimi’ne devam eden 450 (205 erkek. 245 kadın) öğrenci oluşturmaktadır. Birinci gruptaki öğrencilerden sınıf yönetimi ile ilgili görüşleri ve gözlemleri alınmıştır. Çalışmanın 2. grubunu 2012-2013 Öğretim Yılında Bahar Yarıyılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde kayıtlı ve okul deneyimi dersini başarı ile tamamlamış 177 (% 56.5) bayan 136 (43.5) erkek toplam 313 öğrenci oluşturmaktadır. Bu gruptaki öğrenciler ana bilim dallarına göre 20 (%6.4) Biyoloji eğitimi, 32 (10.2) Resim-İş Eğitimi, 27 (8.6) Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, 24 (%7.7) İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 41 (%13.1) İngilizce Öğretmenliği, 59 (%18.8) Sınıf Öğretmenliği, 39 (%12.5) Türkçe Öğretmenliği, 52 (%16.6) Okulöncesi Öğretmenliği, 19 (6.1) Kimya Öğretmenliği şeklinde dağılmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği, güvenirlik ve madde analiz çalışmaları bu gruptan elde edilen verilerle yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Bu bölümde araştırma amacı doğrultusunda gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular (ÖASYYÖ’nün yapı geçerliği, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ve madde analizleri) yer almaktadır.

5 alt boyut ve 30 madde
İlişki Yönetimi (9 m): Öğrenciler arasında iletişimi sağlama
Öğretimin Yönetimi (7 m): Öğrenme eksikliklerini gidermek için farklı etkinlikler yapma
Davranış Yönetimi (6 m): Öğrencinin parmak kaldırmadan konuşmasına izin verme
Fiziksel Düzen Yönetim (5 m): Öğretim araç- gereçlerini düzenli bir şekilde yerleştirme
Zaman Yönetimi (3 m): Derste zamanı eğitsel amaçlar dışında kullanmama

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= çok yetersizim – 5= çok yeterliyim)
İletişim: