Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliğinin Oluşum/Yapılandırma Bağlamı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Girgin, D. ve Şahin, Ç. (2017). Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliğinin Oluşum/Yapılandırma Bağlamı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1595-1597). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Derya Girgin
Geçerlik: 

Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliğinin Oluşum/yapılandırma Bağlam ölçeğinin örtük yapısını ortaya çıkarmak için öncelikle açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
katsayısı hesaplanmış, Bartlett’s Sphericity testi uygulanmıştır. KMO katsayısı .788 olarak hesaplanmıştır. Bartlett testi sonucunun ise (X 2=5939,425 p˂.01) olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: