Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şentürk, E. (2010). İlköğretim okullarında sınıf içinde gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Sorumlu Yazar: 
Ece Şentürk
Geçerlik: 

Ölçekten elde edilen KMO değeri .829’dur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için Cronbach Alpha Güvenirlik kat sayısı .85’tir.

16 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Duyuşsal Boyut(11 m): Öğrencinin ders esnasında ders dışı bir işle (arkadaşı ile konuşma, bir nesne ileoyalanma, vb.) ilgilenmesi beni öfkelendirir.
Davranışsal Boyut(5 m): Ders etkinliklerine katılmayan öğrencileri cezalandırırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)