Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tanhan,F. ve Şentürk, E. (2011). Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 44-53.

Sorumlu Yazar: 
Fuat Tanhan
Geçerlik: 

Yapılan analizler sonucunda, modelin uygunluğuna ilişkin hesaplanan uyum değerleri RMSEA için 0.084, CFI için 0.93,
GFI için 0,89, RMR için 0.081 ve AGFI için ise 0.85 olarak bulunmuştur. Bu bağlamda elde edilen modelin (c²/ sd = 366.54/103=3.55) uygun olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlık katsayısı 0.78 ile 0.82 arasında değişmektedir. İç tutarlılık katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır.

Duyuşsal Boyut (11m): Öğrencilerin ders esnasında ders dışı bir işle ilgilenmesi beni öfkelendirir.
Davranışsal Boyut (5m): Ders esnasında arkadaşını rahatsız eden (itme, vurma, eşyasını alma vb.) öğrenciyi cezalandırırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: