Saygılı Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Melek Erken
Geçerlik: 

Saygı ölçeğinin birinci faktörü 10 maddeden oluşmaktadır. Bulunan maddelerin yük değerleri 0.478-0,728 arasında değişmektedir. Ölçeğin ikinci faktörü yedi maddeden oluşmaktadır. Faktörde bulunan maddelerin yük değerleri 0,501-0,828 arasında değişmektedir. Saygılı Davranış Ölçeği birinci faktörünün ölçeğe ilişkin toplam varyansın yüzde 35,517’sini, ikinci faktörün ise toplam varyansın yüzde 8,367’ini açıkladığı görülmektedir. Đki faktörün açıkladığı toplam varyans ise 43,884’dür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa değeri hesaplanmıştır. Saygılı Davranış Ölçeği’nin birinci boyutunun güvenirlik düzeyi ,839, ikinci boyutunun güvenirlik düzeyi ,768 bulunmuştur. Saygılı Davranış Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi ise ,880’dir.

Ölçek 17 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır.
Çevredekileri Önemseme/Dikkate Alma (10 madde)
Arkadaşımın bana yaptığı bir davranıştan hoşlanmıyorsam onu uygun bir dille uyarırım (17. madde)
Kaba Davranışlarda Bulunmama (7 madde)
Arkadaşımı iterek sıranın önüne geçmeye çalışırım (11. madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman – 5=her zaman )