Çocukluk Döneminde Babanın Anneye Yönelik Şiddetine Tanık Olma Durumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, A.R., Bekir, H. & Çiçek, O. (2015). Witnessing the domestic violence of father towards mother in childhood: Scale developing study. In K. Norley, M. A. Icbay, & H. Arslan (Eds.), Contemporary approaches in education (pp. 413-420). Frankfurt: Peter Lang.

Sorumlu Yazar: 
Alper Remzi Aydın
Geçerlik: 

Straus (1979) tarafından geliştirilen Arslan (2002) ve Baykal (2008) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Conflict Tactic Scale-(CTS) ölçeğinin “Ebeveynler arası şiddet, babadan anneye” formu 12 maddelik 6’lı likert tipi ölçek, Aydın, Bekir ve Çiçek (2014) tarafından soruların kolay anlaşılabilmesi için uzman görüşü alınarak üçlü likerte dönüştürülmüş ve soruların anlamını bozmamak koşulu ile soru köklerinde çeşitli değişiklikler yapılarak yeniden geçerlik ve güvenirliği yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Geçerlik güvenirlik çalışmasında ölçeğin iç tutarlık güvenirliği için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .92, sözel-minör fiziksel şiddet alt boyutu için .89, ağır fiziksel şiddet alt boyutu için ise .93 olarak belirlenmiştir.

Çocukluk Döneminde Babanın Anneye Yönelik Şiddetine Tanık Olma Ölçeği iki alt boyut (“Sözel-minör fiziksel şiddet” ve “Ağır fiziksel şiddet”) olmak üzere toplam 10 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1= yaşanmadı, 2= bazen yaşandı, 3= yaşandı
İletişim: 
PDF: