Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Obezite Önyargı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ercan, A., Akçil Ok, M., Kızıltan, G. ve Altun, S. (2015). Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Obezite Önyargı Ölçeğinin geliştirilmesi: GAMS 27-Obezite Önyargı Ölçeği. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 3(2), 29-43.

Sorumlu Yazar: 
Aydan Ercan
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi uygulanmış ve ölçeği oluşturan maddeler tek faktörde (boyut) toplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin tek boyutlu olduğu kanıtlanmıştır. Uzman görüşleri, güvenirlik ve geçerlik analizleri sonucunda obezite önyargı ölçeğinde toplam 27 madde kalmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik (cronbach-alfa) katsayısının 0,847 çıkması, geliştirilen ölçeğin
yüksek güvenirlikli olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
“kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum”
İletişim: 
PDF: