Saldırganlık Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, H. ve Otrar M. (2009). Saldırganlık Envanterinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Marmara Üniverisitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29(29), 101-120.

Geçerlik: 

Geçerliliği test etmek üzere ölçüt bağımlı geçerlik yönteminden yararlanılmıştır. Ölçüt bağımlı geçerlik analizi sonucunda SE ile saldırganlık ölçeği (SÖ) asında (r= .766) istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki elde edilmiştir

Güvenirlik: 

Envanterin güvenirliğini test etmek üzere Cronbach alpha, madde-toplam, madde-kalan, madde ayırtedicilik ile test-r-test metotları kullanılmıştır. Yapılan istatiksel analizler neticesinde envanterin Cronbach Alpha değeri α=,823, testr-test güvenirlik katsayısı ise “r=.528” olarak bulunmuştur. Saldırganlık Envanterinin madde toplam korelasyon değerlerinin “,229” ile “,689” arasında, madde kalan korelasyon değerlerinin ise “,134” ile “,619” arasında değiştiği görülmüştür. Madde ayırt edicilik analizi neticesinde ise her maddenin ayırt ediciliğinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır

30 maddeli, beşli Likert tipi bir ölçme aracıdır.

Derecelendirme: 
5’li likert tip(1=hiç uygun değil-5=tamamen uygun)
İletişim: