Rorschach Testi Lerner Savunma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, O. (2014). Rorschach Testi Lerner Savunma ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Oya Çelik
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliğinin tespitinde, yapı geçerliliği esas alınmıştır. Yapı geçerliliğine ilişkin ilk çalışmada, LSÖ’nün alt-ölçeklerinin hasta grubu ile kontrol grubunu birbirinden ayırt edip etmediğine bakılmıştır. İki grubun bölme, değersizleştirme, yansıtmalı özdeşleşme, inkar ve toplam savunma puanları arasında istatistiki açıdan anlamlı farklar tespit edilmiştir. Ancak, idealleştirme savunma mekanizması açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizinde değerlendiriciler arası uyum güvenilirliğine bakılmış; LSÖ’nün savunma boyutlarının güvenilirliğinin yüksek olduğu bulgulanmıştır

40 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1- Bana hiç uygun değil ile 9-Bana çok uygun arasında
İletişim: