İfade Edilen Kızgınlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özen, A. ve Sümer, N. (2013). Evlilikte kızgınlık, üzüntü ve suçluluk duygularının ifade biçimlerinin ölçümü. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 36-55.

Sorumlu Yazar: 
Ayça Özen
Geçerlik: 

Dört faktörlü çözüm sonunda kadınlar için toplam varyansın % 46.28’i, erkekler için % 48.22’si açıklanmıştır. Kızgınlık İfade Stilleri ölçeğinin bütün alt boyutları için bu değer .99 bulunmuştur ve bu da kadın ve erkek için faktör yapılarının özdeş olduklarını göstermektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa güvenirlik katsayıları kadınlar için sırasıyla .92, .88, .83 ve .82, erkekler için ise sırasıyla .94, .88, .76 ve .89’dur.

4 alt boyut ve 20 madde
Yaygın Kızgınlık (6 m): Ağır sözlerle saldırırım
Pasif Kızgınlık (4 m): Hiç yüz vermeyerek sessiz ve soğuk davranırım
Olumlu/Bütünleyici Kızgınlık (6 m): Problemi çözmeye/durumu düzeltmeye çalışırım
Kaçınmacı Davranış (4 m): Kızgın olduğum halde, eşime kızgın olmadığımı söylerim

Derecelendirme: 
7 dereceli ölçek üzerinden (1 = hiçbir zaman, 4 = bazen, 7 = her zaman/sürekli olarak)
İletişim: