Rekreasyon Farkındalık Ölçeği (RFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekinci, N. E., & Ozdilek, C. (2019). Investigation of university students’ awareness of recreational activities. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2), 53-66.

Sorumlu Yazar: 
Nurullah Emir EKİNCİ
Geçerlik: 

Çalışmada geliştirilmek istenen veri toplama aracının örtük yapısının belirlenmesi için Açıklayıcı Faktör Analizi yapıldı. Varimax döndürmesi sonucunda sonuçları veri toplama aracının toplam varyansın %43.371’inı açıklayan 3 faktörde toplanan 41 maddeli bir yapıyı desteklediğini göstermiştir. Açıklanan örtük yapının uyumu ise doğrulayıcı faktör analizi yöntemi ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre 41 madde ve 3 faktörlü yapı için uyum indeks değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir

Güvenirlik: 

Ölçek güvenirlik, iç tutarlık ve iki yarı güvenirlik yöntemleri ile sınanmıştır. Analiz sonuçlarına göre toplam ölçek ve alt boyutlar için hesaplanan iç tutarlık ve iki yarı güvenirlik sonuçlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir.

HAZ – EĞLENCE
1- Fiziksel tatmin sağlar.
2- Zindelik kazandırır.
3- Ruhu dinlendirir.
4- Günlük sıkıntılardan uzaklaşmamızı sağlar.
5- Boş zaman tatmini sağlar.
6- Heyecan verici deneyimler yaşatır.
7- Eğlendiricidir.
8- Yaşam kalitesini arttırır.
9- Yenilenmeye yardımcı olur.
10- Olumsuz düşüncelerden arındırır.
SOSYAL – BAŞARI
1- Zamanı iyi planlamamıza yardımcı olur.
2- Suç oranını azaltır
3- Çalışma kapasitesini arttırır.
4- Yeni yetenek ve bilgilerin kazanımı için fırsatlar sağlar
5- Başarı duygusu kazandırır.
6- Toplumsal fayda sağlar.
7- Kültürel çeşitliliği ve bütünlüğü sağlar
8- Aidiyet duygusu kazandırır
9- Yeni arkadaşlıklar kurmamıza yardımcı olur.
10- Sosyal tatmin sağlar.
11- Eğitimde başarıyı arttırır.
12- İyi bir gelecek kurmamıza yardımcı olur.
13- Statü kazandırır.
14- Boş zamanın verimli kullanımına yardımcı olur.
15- Yaratıcılık becerisi kazandırır.
16- Sosyal davranışlarımızı kontrol etmemize yardımcı olur.
17- Sosyalleştirir
18- Toplumsal kurallara uygun yaşamamızı sağlar
KENDİNİ GELİŞTİRME
1- Zamanı iyi kullanmamıza yardımcı olur.
2- Düşünme, öğrenme, hafıza ve konsantrasyonu geliştirir
3- Yeniliklere açık olma hissi kazandırır.
4- Doğa bilincini geliştirir
5- Sağlıklı iletişim kurmamıza yardımcı olur.
6- Bireyin çevresini tanımasına yardımcı olur.
7- Özgüveni arttırır.
8- Doğa ile olan bağlarımızı güçlendirir.
9- Stres ve kaygıyı azaltır.
10- Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olur.
11- Öz saygıyı artırır.
12- Kendini değerli görmesine katkı sağlar.
13- Bağımsız hareket edebilmesini sağlar.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen katılmıyorum- 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: