Psikiyatri Hemşireliğini Algılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çam, O., Baysan-Arabacı, L. (2009). Psikiyatri Hemşireliğini Algılama Ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi), 12 (4), 29-40.

Sorumlu Yazar: 
Leyla Baysan Arabacı
Geçerlik: 

maddelerin
korelasyon katsayıları 0.32 ile 0.74
arasında ve a=0.001 önem düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Soru formunun toplam
puanda iç tutarlığa (yarıya bölme [split- half] ve Cronbach Alfa [a=0.76]) güvenirliğine sahip
olduğu belirlenmiştir.

PHAÖ tek boyut ve 14 maddedir.

Derecelendirme: 
(1= kesinlikle katılmıyorum– 7= tamamen katılıyorum)
İletişim: