Psikolojik Esneklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakuş, S. ve Akbay, S. E. (2020). Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16(1), 32-43. doi: 10.17860/mersinefd.669825

Sorumlu Yazar: 
Sena KARAKUŞ
Geçerlik: 

Bu araştırmanın verilerinin faktör analizine uygun olup olmadığını test etmek amacıyla KMO katsayısı ve Bartlett değerine bakılmıştır. Sonuçlar KMO=0.789; X2= 3096.080; p= 0.00 olduğundan veri setinin faktör analizine uygun olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .79 olarak bulunmuştur.

28 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Değer ve Değer Doğrultusuna Davranış (10m): Benim için neyin önemli olduğunu ve hayatımda gelmek istediğim noktayı biliyorum.
An’da Olma (7m): İş veya görevlerimi, ne yaptığımın farkında olmaksızın, otomatik bir şekilde yaparım.
Kabul (5m): Duygu ve düşüncelerin ortaya çıkmasını engellemek için bir şeylerle meşgul olmaya çalışırım.
Bağlamsal Benlik (3m): Zorlayıcı duygu, düşünce veya hisleri ortaya çıkarabilecek durumlardan kaçınmaya çalışırım.
Ayrışma (3m): Düşüncelerimin, yapmak istediğim şeyleri engellemesine izin vermem.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 7= tamamen katılıyorum)
İletişim: