Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Turan, M., E. ve Akın, Ü. (2015). Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (10), 65-77.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Birinci düzey; x²= 607.67, sd= 157, RMSEA= .098, NFI= .95, NNFI= .95, IFI= .96, CFI= .96, RFI= .84, ikinci düzey; x²= 690.18, sd= 161, RMSEA= .099, NFI= .87, NNFI= .88, IFI= .90, CFI= .90, RFI= .84

Güvenirlik: 

Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı Ölçeği’nin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları alt boyutlar için sırasıyla “.92, .74, .87, .88, .84”; ölçeğin bütünü için “.94” olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının “.46 ile .76” arasında değiştiği görülmektedir.

5 alt boyuttan ve 20 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 kesinlikle katılıyorum)
İletişim: