PowerPoint’in Derste Kullanılmasına İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kahraman,S., Özbaşı,D., ve Özdemir,M. (2018). PowerPoint’in Derste Kullanılmasına İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Educational Journal. 26(4), 1238-1246.

Sorumlu Yazar: 
Sakıp Kahraman
Geçerlik: 

Araştırmada ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri .940 bulunmuş ve Barlett Sphericity testinin istatistiksel olarak
manidar olduğu (χ2 = 4681.734, sd = 325, p < .001) tespit edilmiştir. Bu bulguya göre, veri sayısının AFA yapmak için
yeterli olduğu ve çok değişkenli normallik varsayımını da karşıladığı söylenebilir.

Güvenirlik: 

PoPTÖ için yapılan AFA ve DFA sonuçlarına göre elde edilen maddeler ve bu maddelere ilişkin ölçümlerin güvenirliği,
Cronbach’s Alpha, iki yarım ve bileşik (yapısal/composite) güvenirlik yöntemleri ile test edilmiştir. PoPTÖ’ye
ait ölçümlerin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları, “Değer verme” alt boyutu için .96, “Kaygı” alt boyutu için .90,
“Derse destek” alt boyutu için .79 ve ölçeğin tamamı için .96 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte, “Değer verme”,
“Kaygı”, “Derse destek” ve ölçeğin tamamı için iki yarı güvenirlik katsayıları sırasıyla .93, .88, .80 ve .96 bulunmuştur.
PoPTÖ’den elde edilen ölçümlere ilişkin olarak bir diğer güvenirlik tespiti için kullanılan bileşik güvenirlik katsayıları,
“Değer verme” alt boyutu için .95, “Kaygı” alt boyutu için .90 ve “Derse destek” alt boyutu için .78 olarak hesaplanırken
ölçeğin tamamı için .97 olarak bulunmuştur. Fraenkel, Wallen ve Hyun (2012)’a göre, güvenirlik katsayısı .70 ve üzerinde
olan ölçmeler güvenilir kabul edilmektedir. Bu bağlamda, hesaplanan güvenirlik katsayıları PoPTÖ’nün yüksek
bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Değer verme (13 madde)
Kaygı (9 madde)
Derse destek (4 madde)

Derecelendirme: 
1 Tamamen Katılmıyorum , 7 Tamamen Katılıyorum
İletişim: