Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gunuc, S. ve Kuzu, A. (2014). Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği:geliştirme, güvenirlik ve geçerlik. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 863-884.

Sorumlu Yazar: 
Selim Gunuc
Geçerlik: 

Ölçeğin KMO değeri .937, Barlett Testi değeri ise .000 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğe ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı AFA sonucunda .93 ve DFA sonucunda .953 olarak hesaplanmıştır.

Toplam 16 madde ve 2 alt boyut
Duyuşsal Eğilim (11 m):
Davranışsal Eğilim (5 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: