Derslerde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dağtekin, N. (2016). Ortaokul öğrencilerinin Derslerde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Farkındalık Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek Lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Sorumlu Yazar: 
Necat Dağtekin
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini analiz etmek ve ölçeğin faktör yapısını tespit
etmek için yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucu Faktör yük değeri
.40‟ın altında olan maddeler ölçekten çıkarılmıĢtır (Büyüköztürk, 2010). 23
maddelik taslak ölçek (EK-2) örnekleme uygulandıktan sonra madde istatistikleri
yapılmıĢ olup; ideal sınırlarda olmayan 17. Madde (Teknolojinin derse katkısı,
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum
Ölçüsü .87
Barlett Küresellik Testi
X2 4269.620
Sd 231
Sig. 0.000
24
öğretmenin teknolojiyi kullanma becerisine bağlıdır) ölçek formundan
çıkarılmıĢtır. Nihai ölçek forumunda (EK 3) 22 madde elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

1 Teknolojinin kullanıldığı dersler hem işitme hem de görme
duysuna hitap eder.
2 Teknolojinin derslerde kullanılması anlamayı kolaylaştırır. .
3 Teknolojinin derslerde kullanılması kalıcı öğrenmeyi sağlar.
4 Teknolojinin etkili kullanıldığı dersler daha eğlenceli hale gelir.
5 Teknolojinin derste kullanılması derse olan ilgiyi artırmada
faydalıdır.
6 Teknolojinin etkili kullanıldığı derslerde öğrenci başarısı daha da
yükselir.
7 Teknolojinin kullanıldığı dersler daha kolay öğrenilir. .
8 Derslerde teknoloji kullanıldığında öğrenci motivasyonu daha
çok artabilir.
9 Teknolojinin derslerde etkili kullanılması dersleri daha verimli
hale getirebilir.
10 Teknolojinin derslerde etkili kullanılması zaman kazandırır

Derecelendirme: 
İletişim: