Piyano Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılınçer, Ö. ve Aydıner Uygun, M. (2013). Piyano Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 10(1), 468-493.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0.452 ile 0.802 arasında değişmektedir. Ölçeğin bütününe ilişkin güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa): 0.955 olarak elde edilmiştir. Alt boyutlara ilişkin güvenilirlik katsayıları ise: Dikkat stratejilerinde 0.884, yineleme (tekrar) stratejilerinde 0.867, anlamlandırma- örgütleme stratejilerinde 0.940, anlamayı izleme stratejilerinde 0.888 ve duyuşsal stratejilerde ise 0.858 olarak bulunmuştur.

Bu çalışma kapsamında müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin piyano dersinde öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek dikkat, yineleme (tekrar), anlamlandırma- örgütleme, anlamayı izleme ve duyuşsal stratejiler olmak üzere 5 boyutludur. Toplamı 66 madde olan ölçekte dikkat stratejileri 8 maddeden, yineleme (tekrar) stratejileri 9 maddeden, anlamlandırma- örgütleme stratejileri 21 maddeden, anlamayı izleme stratejileri 15 maddeden ve duyuşsal stratejiler ise 13 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte duyuşsal stratejilere ilişkin maddeler (13 madde) olumsuz, diğer stratejilere ilişkin maddeler olumlu maddelerdir (53 madde).

Derecelendirme: 
5’li Likert