Politik Okuryazarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Köksal, H. & Erol, M. (2021). Politik okuryazarlık ölçeğinin geliştirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 444-471. doi: 10.29299/kefad.762306

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Erol
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısını saptamak için şu işlemler yapılmıştır: Kapsam, ölçüt-eşzaman ve yordama geçerliği, açımlayıcı faktör (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA). Ayrıca, ölçeğin güvenirliği için ise şu işlemler yapılmıştır:

Güvenirlik: 

Pearson momentler çarpımı, madde analizleri ve iç tutarlılık katsayısı (Cronbach α)

24 madde
M1. Güncel politik olayları takip ederim .787
M2. Siyasi partiler arasındaki ideolojik farklılıkları bilirim .765

Derecelendirme: 
1- Hiç Katılmıyorum; 5- Tamamen Katılıyorum
İletişim: