Penn Etkileşimli Akran Oyunu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Camgöz, A. (2010). Ankara örnekleminde Penn Etkileşimli Akran Oyunu ölçeğinin 60-72 aylık düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların ebeveyn ve öğretmenlerine uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Aslı CAMGÖZ
Geçerlik: 

Penn Etkileşimli Akran Oyunu Ölçeği (Penn Interactive Peer Play Scale)-Öğretmen Görüşü’ne ilişkin ölçeğin alt boyutlarının alt ve üst %27’lik dilimlerde madde analizleri ve t Testi yapılmıştır. %27’lik dilimlerde madde analizi yapıldığında her üç alt boyutta da maddelerin ayırıcılığının olduğu gözlenmiş olup maddelerin geçerliliği sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

Öğretmenlere yönelik olarak yapılan Ön test puanları ile Son test puanları arasındaki korelasyon incelendiğinde 0,774 hesaplanmıştır. Dolayısı ile test tekrar test sonuçları ölçeğin güvenirliğini ortaya koymaktadır.

33 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Oyun Etkileşimi(9 m)
Oyun Aksaması(14)
Oyun Kopukluğu(10 m)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Hiçbir zaman – 4=Her zaman)