Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutum

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaralı, D. (2015, Ağustos). Özel eğitim dersine ilişkin ölçek geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Kafkas Eğitim ve Araştırmaları Dergisi, 2(2),12-22.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Yaralı
Geçerlik: 

Özel Eğitim Dersine yönelik Tutum Ölçeği’nin geçerlik çalışması iki aşamada yapılmış olup ilk olarak kapsam geçerliği ve daha sonra yapı geçerliği aşamalarında sınanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçekten elde edilen puanların iç tutarlılık açısından güvenirliğinin test etmek amacıyla Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, her maddenin alt-üst %27 gruplarının madde ortalama puanları arasındaki ilişkisiz t testi, testin iki yarı güvenirliği Spearman-Brown korelasyon değeri, Guttman Split-Half değeri ve her bir maddeye ait düzeltilmiş madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi (“kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, “kesinlikle katılıyorum”)
İletişim: