Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaralı, D. (2015). Özel eğitim dersine ilişkin ölçek geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. e–Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2),12-22.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Yaralı
Geçerlik: 

Tekrarlanan Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları = χ 2 131.06, ( χ 2 /sd) 1.524, RMSEA 0.056, GFI 0.91, AGFI 0.87, RMR 0.061,Standardized RMR 0.069, IFI 0.93, CFI 0.93, NNFI 0.92 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Cronbach α inanma .634, olumsuz tutum .783, önemseme .760, ölçeğin bütünü için .823’tür.

3 faktör ve 33 madde vardır.
“Özel eğitim dersinde öğrendiğim bilgileri öğretmen olduğumda uygulayabilirim.”
“Özel eğitim dersindeki konularla ilgili bir televizyon/radyo programı görsem/duysam ya kapatır ya da kanal değiştiririm.”
“Özel eğitim dersine zevk alarak çalışıyorum.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum-5 kesinlikle katılıyorum)
İletişim: