Özbekistan’ daki Üniversitelerde Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türkçe Öğrenmeye İlişkin Tutum ve Motivasyonları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Khabib Akhmadjonov, K. (2019). Özbekistan’daki üniversitelerde Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe öğrenmeye ilişkin tutum ve motivasyonları (Taşkent örneği). (Doktora tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Khabib Akhmadjonov
Geçerlik: 

Geçerlik çalışması sonucunda ölçeğin 5 alt ölçekten oluştuğu bulunmuştur. Kapsam ve görünüş geçerliği için sosyal bilimler, ölçme değerlendirme ve Türk dili alanında uzman akademisyenlerin görüşleri alınmıştır

Güvenirlik: 

Alt ölçeklere ilişkin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .91 ile .81 arasında hesaplanmıştır.

Ölçek 61 madde ve 5 alt ölçekten oluşmaktadır.
Dinleme Ölçeği (1m): Türkçe konuşanları dinlediğim zaman büyük ölçüde anlayabilirim.
Konuşma Ölçeği (10m): Başkalarının yorum ve düşüncelerini yorumlayabilirim.
Yazma Ölçeği (4m): Türkçe metinleri kendi cümlelerimle yeniden yazabilirim.
Okuma ve Anlama Ölçeği (8m): Türkçe uzun metinlerdeki içeriğin anlamını kavrayabilirim.
Motivasyon Ölçeği (15m): Türkçe öğrenirken yaşadığım problemi çözmek için neler yapabileceğimi düşünürüm ve birden çok çözüm yolu bulmaya çalışırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: