Öz-duyarlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, Ü., Akın, A. ve Abacı, R. (2007). Öz-duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 01-10.

Sorumlu Yazar: 
Ümran Akın
Geçerlik: 

Bu araştırmada Öz-duyarlık Ölçeği’nin geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği incelenmiştir. Özduyarlık Ölçeği’nin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayıların .72 ile .80, test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise .56 ile .69 arasında bulumuştur. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .48 ile .71 arasında sıralandığı ve %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur.

6 alt boyut ve 26 madde
Öz-sevecenlik (5 m) : Hata ve yetersizliklerimi anlayışla karşılarım
Öz-yargılama (5 m) : Gerçekten güç durumlarla karşılaştığımda kendime kaba davranırım
Paylaşımların bilincinde olma (4 m) : Kendimi çok kötü hissettiğim durumlarda, dünyadaki birçok insanın benzer duygular yaşadığını hatırlamaya çalışırım
İzolasyon (4 m) : Kendimi üzgün hissettiğimde, diğer insanların çoğunun belki de benden daha mutlu olduklarını düşünürüm
Bilinçlilik (4 m) : Bir şey beni üzdüğünde duygularımı dengede tutmaya çalışırım
Aşırı özdeşleşme (4 m) : Kendimi kötü hissettiğimde kötü olan her şeye kafamı takar ve onunla meşgul olurum

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman – 5=her zaman)
İletişim: