Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Ortamda Ahlaki Değerlere Dönük Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, Ö., Kovancı, Ö., & Erdoğmuş, F. U. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Ortamda Ahlaki Değerlere Dönük Algıları Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 298-315. https://doi.org/10.17556/erziefd.646377

Sorumlu Yazar: 
Öznur Kovancı
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için her bir faktörde bulunan maddelerin faktör yükleri, öz değerleri ve açıklanan varyanslarına bakıldığında yapı geçerliliğinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Faktör yapılarını doğrulamak amacı ile doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile ortaya çıkan ölçek modelinde görülen değerlerin, kabul edilebilir uyumda olduğu ve veriler tarafından doğrulandığı görülmüştür. Her bir faktörün altında bulunan maddelerin amaca hizmet etme düzeyini test edebilmek için madde toplam korelasyon yöntemi uygulanmıştır. Buna göre elde edilen değerler ölçekte bulunan her bir faktörün ve faktörler içerisinde yer alan maddelerin, ölçeğin tamamı ile ölçülmesi istenilen özelliği ölçebilme hedefine anlamlı seviyede hizmet ettiği belirtilebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları, iki eş yarı korelasyon değerleri, Sperman Brown formülü, Cronbach Alpha, Guttmann split-half güvenirlik formülü ile hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında faktörlerin iç tutarlılık katsayılarının yüksek olduğu ve ölçeğin güvenilir ölçümler yapabildiği sonucu belirtilebilir. Ölçekteki maddelerden elde edilen verilerin zaman içinde değişiklik gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla beş hafta aralıkla tekrar uygulatılarak test-tekrar test yöntemi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin kararlılık seviyesinin yüksek olduğu söylenebilir.

Toplam 17 madde.
Mahremiyet-Nezaket Faktörü
1.Madde: Dijital ortamdaki insanları tanımazsam da onların görüşlerine saygı duyarım.
Merhamet-Dürüstlük Faktörü
9.Madde: Dijital ortamda gerçek dünyaya göre daha fazla yalan söylediğim olur.
Hakkaniyet-Sorumluluk Faktörü
13.Madde: Dijital ortamdaki insanları tanımazsam da onların görüşlerine saygı duyarım.Ahlak

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: