Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gizir, S., ve Gizir, C. A. (2005). Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 112-125.

Sorumlu Yazar: 
Sıddıka Gizir
Geçerlik: 

Envanterin yapı geçerliğini sınamak üzere doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları ölçeğin 36 madde 10 alt boyuttan oluştuğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik çalışmaları sonuçlarına göre Cronbach Alpha iç tutarlılık değerlendirilmesinde alpha katsayısı .67 ile .88 arasında değişmektedir. Alt ölçekler için Cronbach Alpha tutarlılık katsayıları sırasıyla .81, .68, .76, .67, .69, .85, .85, .75, .80, .88 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 36 madde on faktörden oluşmaktadır.
Yetersiz İletişim (1m): Bölümümdeki diğer akademisyenlerle iletişimim akademik konularla sınırlıdır.
Bireysellik (7m): Bölümümde akademik çalışmalar daha çok bireysel yapılır.
Bilimsel Bilginin Yetersiz Paylaşımı (10m): Bölümümde akademisyenler arasında bilimsel bilgi alış-verişi azdır.
Motivasyon Eksikliği (12m): Bölümümde ödüllendirme sisteminin yetersizliği akademisyenlerin bilimsel çalışma yapma konusunda motivasyonlarının düşmesine neden olur.
Gruplaşma (16m): Bölümümde akademik unvanı birbirine yakın olanlar kendi aralarında daha sık iletişim kurarlar.
Yönetimsel Sorunlar (23m): Bölümümde idari kurallar herkese farklı uygulanır.
Ortak Amaç Eksikliği (25m): Bölümümün gelecek için ortak bir hedefi yoktur.
Eleştiri (28m): Bölümde bilimsel eleştiriler genelde dedikodu şeklinde yapılır.
Bölümün İçedönük Özelliği (31m): Kişisel girişimler dışında diğer bölümlerle yeterince iletişim kurulamıyor.
Bölüm Atmosferi (35m): Bölümümde kendimi güvende hissediyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: