Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yazılı Anlatım Düzeyi Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bahşi, N. & Sis, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin yazma düzeyleri ve yazılarında karşılaşılan sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 48(224),181-211. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/50252/648915

Sorumlu Yazar: 
NİYMET BAHŞİ
Geçerlik: 

Araştırmada kullanılan ölçme araçlarının geçerliliğini belirlemek için “içerik geçerliliği” ölçütlerinden biri olan uzman görüşüne başvurulmuştur. YAPA’da alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda bazı düzenlemeler
yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Araştırmada kullanılan YAPA’nın güvenilirliğini belirlemek için “gözlemciler arası
uyum” yöntemine başvurulmuştur. Değerlendirmeciler arasındaki uyum çalışmasında örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde Temel ve Erdoğan’ın (2017:109) çalışmasından faydalanılmıştır. Bu bağlamda örneklem içinden tesadüfî olarak seçilen 154
kompozisyon kâğıdı Türkçe öğretimi iki alan uzmanı ve araştırmacı tarafından ayrı
ayrı değerlendirilmiştir. Daha sonra bu değerlendirmeler arasındaki ilişkiye Pearson
Korelâsyon Analizi ile belirlenmiştir.

Öğrenci metinlerinde yer alan paragraflardaki cümleler arasında anlamsal bütünlüğü sağlama düzeyleri nedir?
Öğrenci metinlerinde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin yer alma düzeyleri
nedir?
Öğrencilerinin paragrafta anlatım türünü / yöntemini kullanma düzeyleri
nedir?

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: