Ortaokul Öğrencileri için Okula Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaynak, S. & Uslu, O.(2021, Kasım). Ortaokul Öğrencileri İçin Okula Uyum Ölçeği. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi (Bildiri sunumu). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Semih Kaynak
Geçerlik: 

Geçerliğine kanıt sunmak amacıyla AFA yapılmıştır.
Varyansın %50,22’sini açıklayan iki boyutlu bir yapı elde edilmiştir.
Madde faktör yük değerleri akademik uyum boyutunda ,86 ve ,53 arasında; sosyal uyum boyutunda ise ,79 ve ,56 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa değerleri alt boyutlar ve toplam ölçek için aşağıda verilmiştir:
Sosyal Uyum = ,864
Akademik Uyum = ,866
Toplam Okula Uyum = ,914

Sosyal Uyum = 9 Madde
Akademik Uyum = 9 Madde
Toplam = 18 Madde

Derecelendirme: 
5li Likert 1=bana hiç uygun değil / 5=bana tamamen uygun
İletişim: 
PDF: