Lise Öğrencileri İçin Okula Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaynak, S. (2021). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreci: Bir karma yöntem araştırması. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Semih Kaynak
Geçerlik: 

AFA ve DFA yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa ve Omega katsayıları hesaplanmıştır.

Sosyal Uyum 12 Madde
Akademik Uyum 12 Madde

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: 
PDF: